1

AJANKOHTAISTA

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT

Simonkylän Maa ja Vesialueen Osakaskunnat
Kirkkotie 9, 95200 Simo

Maa-alue 878:1

Simonkyl
än Maa-alucen 878:1 Osakaskuntien Osakkaiden yleinen kokous
Pidettiin lauantaina maaliskuun 25 pä
ivänä 2017 Simon Pirtillä
Klo 11.00.

1 § Kokouksen avasi Osakaskunnan puheenjohtaja Tapani Kuusela toivottaen osakkaat tervetulleiksi kokoukseen ja käsitteli kuluneen vuoden toimintaa .

2 § Kokous virkailijoiksi valittiin
Puheenjohtajaksi Karjalainen Lauri, Sihteeriksi Marttila Markku
Pöytäkir
jan tarkastajiksi Mäkipörhölä Heikki ja Lammassaari Marko
Ääntenlaskijoiksi,Mäkipörhölä Heikki ja Lammassaari Marko

3 § Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous kutsu ollut Pohjolan Sanomissa 9/3 2017 ja kaikille osakkaille joiden osoite on tiedossa lähetetty kokouskutsu ja kokouksen työjärjestys , perikunnille vain yhdelle.
Kokouskutsu oltava 14 vuorokautta ennen kokousta osakkaiden tiedossa.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksyttiin äänestys- ja osanottajaluettelo
Osanottajia 29, Tiloja 48, Osuusluku 0,841229

5 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokoukselle työjärjestykseksi
L
isättiin Ville Eskolan vuokraushakemus koskien Paskaleton - nimisen saaren maa-alueen vuokrausta Lampaiden laitumiksi, käsitellään pykälässä 16/1 kokous hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

6 § Sihteeri esitteli hoitokunnan laatiman toimintakertomuksen toimintavuodelta 2016 ja hyväksyttiin muutoksitta.

7 § Käsiteltiin toimintavuoden 2016 tilit jotka osoittivat 3543,54 € ylijäämää ja kuultiin toiminnantarkastajain lausunto (tarkastaneet 16/3 2017 ). Päätettiin tilit ja hyväksyttiin tilinpäätös.

8 § Myönnettiin tili ja vastuuvapaus tili -ja vastuuvelvollisille.

9 § Ylijäämän käytöstä päätettiin , siirretään omaan vapaaseen pääomaan.

10 § Sihteeri esitteli hoitokunnan laatiman toimintasuunnitelman toimintavuodelle 2017 , hyväksyttiin muutoksitta.

11 § Sihteeri esitteli hoitokunnan laatiman taloussuunnitelman toimintavuodelle 2017, hyväksyttiin muutoksitta.

12 § Käsiteltiin hoitokunnan palkkiot:
Puheenjohtaja vuosipalkkio 1200,00 €
Sihte
eri vuosipalkkio 1200,00
Kokouspalkkiot hoitokunnan jäsenille 10,00 € / tunti
Maanjako toimituksissa 13,50 €
/ tunti
Maanjako
lähtöraha 17,00 € / kerta
Matkat 0,43 €
/ km
Toiminnan tarkastajille laskun mukaan
.

13 § Hoitokunnan erovuoroisten valinta
Varsinaiseksi jäseneksi Marttila Markku
Varajäseneksi
Hepola Antti

14 § Toiminnan tarkastajiksi valittiin :
Heikkilä Marja-Leena, Leinonen Aila

15 § Vuokrasopimuksien uusinnat:
Kivilahti Maila, Ristikatu 15 94600 Kemi, Kesäasunto Vasankarin tienvarressa, hoitokunta päätti esittää vuosikokoukselle vuokrasopimuksen jatkoa 1/1 2017—31/122026 perusvuokra nostettiin 50,00 € vuosi sidottu elinkustannusindeksiin.
Vuosikokous hyväksyi vuokrasopimuksen .

Simon Kunta Marttilanlahti Ratatie 6 95200 Simo, Venesatama alue Marttilanlahten kahtapuolen, hoitokunta päätti esittää vuosikokoukselle vuokrasopimuksen jatkoa 1/1 2017 —31/12 2026, perusvuokra 99,53 € sidottu elikustannusindeksiin .
Vuosikokous hyväksyi vuokrasopimuksen .

Saviaro Pauli, Solalankuja 5 94600 Kemi, Kesäasunto Palokarin edustalla saaressa, hoitokunta päätti esittää vuosikokoukselle vuokrasopimuksen jatkoa 1/1 2017 — 31/12 2026, perusvuokra nostettiin 50,00 € vuosi sidottu elinkustannusindeksiin .
Vuosikokous hyväksyi vuokrasopimuksen.

Kuusela Tapani, Kirkkotie 9 B 95200 Simo, Laidunmaat Joki Eskola 2:129 hoitokunta päätti esittää vuosikokoukselle, vuokrasopimuksen jatkoa 1/1 2017 -- 31/12 2021 perusvuokra 20,00 €.
Vuosikokous hyväksyi vuokrasopimuksen .

16 § Simon Kunta uusi vuokrasopimus:
Simon Kunta uusi vuokra sopimus koskien Simon asemalla olevaa kesätorin, alueella olevaa Simonkylän Maa ja Vesialueen Osakaskaskunnan 751-403-876:1, maa-aluetta kooltaan 1500 m2 , vuokra vuodessa 200,00 € sidottu elinkustannusindeksiin .
Hoitokunta esittää vuosikokoukselle vuokrasopimuksen hyväksymistä .
Vuosikokous hyväksyi vuokrasopimuksen

16/1 § Ville Eskolan vuokraus hakemus lampaille laitunalueiksi Paskalcton saaresta, joka sijaitsee Hietalan rannan edustalla Tiurasen maapuolella jossa osakaskunnalla on maata 20 hehtaaria. Laidunnettava alue on Metsähallituksen toimesta jo aidattu. Vuosikokous velvoitti vuokraajan aitaamaan pohjoispuolella olevan tulistelu paikan. Kokouksen osallistujat olivat huolissaan miten laiduntaminen vaikuttaa metsästykseen ko alueella, seurataan tilannetta syksyisin varsinkin vesilinnustuksessa. Sopimusaika alkaa 1/5 2017— ja päättyisi 30/4 2021 ja vuokra olisi 10,00 € hehtaari 20 ha x 10,00 € = 200,00 €/ vuosi.
Vuosikokous hyväksyi vuokrasopimuksen.

17 § SF-Caravan Etelä-Lappi ry uusi vuokrasopimus koskien Vasankarin ja Juneksen rannan välistä aluetta noin 2-3 hehtaaria johon vuokraaja perustaisi karavaaranialueen , vuokran suuruudesta neuvotellaan jos asia etenee vuosikokouksessa.
Vuokraajan ja Osakaskunnan edustajat tutustuneet alueeseen. Vuokraajaa kiinnostaa alue, meri, sähkö ja vesi lähellä, vuokraajan esitys vuokraajaksi 15+15 vuotta , noin 2-3 hehtaarin alue aluksi.

Puheenjohtaja Tapani Kuusela selvitti asiaa kokous väelle , vuokraajat ovat kiinnostuneet ko alueesta johon jos hanke toteutuisi vuokraaja rakentaisi omat rakenteensa omin kustannuksin , tietenkin luvanvaraisesti. Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu vuokraushakemuksesta .
Liikenteen lisääntyminen kapialle tielle huoletti kylän vakituisia ja kesäasukkaita asukkaita , nykyiset vaunut isoja.
Kesäaikana yleinen rauhattomuus ko alueella lisääntyisi.
Alueen soveltuvuus vaunualueeksi pidettiin liika matalana , jos merivesi nousee myrskyn takia 1982 olleen Maurin myrskyn tasoon.
Jos Juneksen tielle osaksi siirtyisi liikenne , olisi asiasta vuokraajan toimesta neuvoteltava Juneksen tie hoitokunnan kanssa.
Palokaria osa edustajista piti parempana paikkana , jossa on sähkö lähellä ja hyvä uimaranta ja Simonkylän Kyläyhdistys omistaisi tontinkin siellä.
Entinen Säästöpankin tontti Palokarilla on nykyään yksityisessä omistuksessa.
Talviaikana liikenne olisi vähäisempää ja vaunujen käyttö.
Hoitokunnan puheenjohtaja Tapani Kuusela puolusteli hanketta, tulisi kylälle elämää varsinkin kesäaikana ja alue saataisiin käyttöön, kustannuksista vuokraaja vastaa itse, jos hanke etenisi Osakaskunta poistaisi osan puustosta alueelta ja myisi edelleen.

Palokarin alueella on Osakaskunnalla maata rannan läheisyytessä, jossa sijaitsee uimaranta joka on Simon Kunnalla vuokralla 31/12 2024 saakka ja korkein alue entinen Säästöpankin tontti välillä Rkl :n tontti nykyinen Jussi Törmän omistuksessa oleva alue.
Esitettiin Marttilan lahdelle raviradan alueelle, joka on vuokralla Simon Hevosjalostusyhdistyksellä 31/12 2017 saakka.

Hanketta puolustettiin ja vastutettiin osakkaiden toimesta. Kokouksen puheenjohtaja esitti kokousedustajille, että asiasta päätöstä varten suoritetaan käsiäänestys.
Suoritettiin käsiäänestys:
Vastaan äänesti 7 kokousedustajaa
Puolesta äänesti 17 kokous edustajaa
P
äätös: Hoitokunnalla valtuudet jatkaa asian neuvottelua vuokraajan kanssa, kokous velvoitti kuitenkin kuunteleen kyläläisiä vuokrauksessa.

I8 § Heikki IVläkipörhölän ruoppaus hakemus Marttilanlahti. veneväylä kaivaminen tonttinsa kulmalle Ritasalo 751-403-13:19, kaivaminen tapahtuisi Marttilahteen laskevan laskuojan suuhun, toteutetaan talvi 2018.
Hoitokunta puolsi ruoppaushakemusta, kuitenkin velvoitti että maat läjitetään hakijan ilmoittamaan paikkaan ja laskuojaa ei saa tukkia. Hakija on saanut ELY- keskukselta luvan ruoppaukseen.
Päätös: Vuosikokous hyväksyi ruoppaushakemuksen .

19 § Vasankarin alueen kehittäminen, päätettiin hakea Peräpohjolan Leaderin hankerahoitusta Vasankarin alueen kehittämiseen ( Lintutornin rakentamiseen, laavun uusinta, laiturin korjaus ja paikoitusalueen tekoon, omarahoitusosuus on luvattu TuuliWatti Oy:ltä .
Päätös: Vuosikokous hyväksyi hankkeen ja edellytti että hanke toteutetaan.

20 § Käsitellään Vesialueen 876:1 kokouksessa

21 § Käsitellään Vesialueen S76:l kokouksessa

22 § Käsitellään Vesialueen S76:l kokouksessa

23 § Kalastus paikkojen huutokauppa 25/3 2017 Simon Pirtillä klo 14.00

24 § Käsitellään Vesialueen 876:1 kokouksessa

25 § Muut asiat ei ollut.

26 § Kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja nähtävillä 1.4.2017 - 21.4.2017 välisen ajan Puheenjohtaja Tapani Kuuselalla Kirkkotie 9 95200 Simo, Puh : 0407052241

27 § Kokous päättyi klo 13.40

Simossa 25.3.2017
Simonkylän Maa-alueen Osakaskuntien kokouksen puolesta :

Puheenjohtaja Karjalainen Lauri, Sihteeri Marttila Markku

Olemme tänään tarkastan
eet Simonkylän Maa-Alueen Osakaskuntien vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen allekirjoituksella olleen kokouksen kulun mukainen
Mäkipörhölä Heikki Lammassaari Marko
Simonkylän Maa-Alueen Osakaskuntien vuosikokouksen 25/3 2017 valitsemat pöytäkirjan tarkastajat
.Simonkylän Maa ja Vesialueen Osakaskunnat
Kirkkotie 9, 95200 Simo
Vesi-alue 876:1

Simonkylän
Vesialueen 876:1 Osakaskuntien Osakkaiden yleinen kokous pidettiin lauantaina maaliskuun 26 päivänä 2016 Simon Pirtillä Klo 11.00.

1 § Kokouksen avasi Osakaskunnan puheenjohtaja Tapani Kuusela toivottaen osakkaat tervetulleiksi kokoukseen ja käsitteli kuluneen vuoden toimintaa .

2 § Kokous virkailijoiksi valittiin :
Puheenjohtajaksi Karjalainen Lauri
Sihteeriksi Marttila Markku
Pöytäkirjan tarkastajiksi Mäkiporhölä
Heikki, Lammassaari Marko
Äänt
enlaskijoiksi Mäkiporhölä Heikki, Lammassaari Marko

3 § Todettiin kokouksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus :
Kokouskutsu ollut Pohjolan Sanomissa 9/3 2017 ja kaikille osakkaille joiden osoite on tiedossa lähetetty kokouskutsu ja kokouksen työjärjestys , perikunnille vain yhdelle.
Kokouskutsu oltava 14 vuorokautta ennen kokousta osakkaiden tiedossa .
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvahaiseksi.

4 § Hyväksyttiin äänestys ja osanottaja luettelo :
Osanottajia 29, Tiloja 48, Osuusluku 0,841229

5 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi, lisättiin Ville Eskolan vuokrahakemus koskien Paskaleton - nimisen saaren maa-alueen vuokrausta Lampaiden laitumiksi, käsitellään pykälässä 16/1 kokous hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

6 § Sihteeri esitteli hoitokunnan laatiman toimintakertomuksen toimintavuodelta 2016 ja hyväksyttiin muutoksitta

7 § Käsiteltiin toimintavuoden 2016 tilit, jotka osoittivat 3543,54 € ylijäämää ja kuultiin toiminnantarkastajain lausunto (tarkastaneet 16/3 2017).
Päätettiin tilit ja hyväksyttiin tilinpäätös .

8 § Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tili ja vastuuvelvollisille .

9 § Ylijäämän käytöstä päätettiin , siirretään omaan vapaaseen pääomaan .

10 § Sihteeri esitteli hoitokunnan laatiman toiminta suunnitelman toimintavuodelle 2017 , hyväksyttiin muutoksitta.

11 § Sihteeri esitteli hoitokunnan laatiman talous suunnitelman toimintavuodelle 2017 , hyväksyttiin muutoksitta.

12 § Käsitelty Maa-alueen 878:1 kokouksessa.

13 § Hoitokunnan erovuoroisten valinta :
Varsinaiseksi jäseneksi Marttila Markku
Varajäseneksi
Hepola Antti

14 § Toiminnan tarkastajiksi valittiin Heikkilä Marja-Leena ja Leinonen Aila

15 § Käsitelty Maa-Alueen 878:1 kokouksessa

16 § Käsitelty Maa-Aluecn 878:1 kokouksessa

17 § Käsitelty Maa-Aluecn 878:1 kokouksessa

18 § Käsitelty Maa-Alucen 878:1 kokouksessa

19 § Käsitelty Maa-Alueen 878:1 kokouksessa

20 § Simojoen Yhteisluvassa ollaan mukana .

21 § Kalastus järjestelyt Simojoki :
Simojoen Nousulohi hoitaa hoitaa luvanmyynnin
Nahkiais
en pyyntipaikat Simojoessa myydään vai osakkaille .
Nahkiaisen pyynti rysillä kielletty .
Nahkiaisen pyynti rautarenkuilla kielletty , vain perinteisillä puurenkuilla
Simojoessa nahkaisen pyyntipaikat huutokaupassa myydyt ovat voimassa 31/12 saakka.
Simonkylän Maa ja Vesialueen Osakaskunnat myy osakkaille omaa viehelupaa vesialueelleen 10,00 € x 24 % = 12,40 €, Alle 18 v vuotiaille 5,00 € x 24 % = 6,20 €
Viehelupa ehdollinen
, jos Metsähallitus tulee mukaan yhteislupaan- ->Osakaskunta poistaa osakkaille myytävän vieheluvan .
Ravustusluvat
20 mertaa 10,00 € x 24 % = 12,40 €

Kalastusraj
oitukset vuodelle 2017

Simojoen p
ääuomassa kalastusalueen rajalta Simossa Simojärven luusuaan. Ranualla verkko kalastus on sallittua ajalla 1/6 - 31/8 2017 verkolla , jonka yksinkertainen nailonlangan vahvuus on 0,17 mm ja solmuväli enintään 45 mm, kahden vuorokauden aikana viikossa, torstaista klo 18,00 lauantaihin klo 18,00.
Viikkokalastusrauhoitus sunnuntaista klo 18.00 maanantaihin klo 18.00. Kaikenlainen kalastus on kielletty em. päivänä pois lukien katiskapyynti.
Viikkorauhoitus
Simojoen pääuomassa kalastusalueen rajalta Simossa Simojärven luusuaan Ranualle alkaa 15/6 ja päättyy 10/9 2017 .
Lohen ja Taimenen vapakalastus on kielletty 11/9 — 15/11 2017, muiden kalalajien vapakalastus on sallittu
Ravun alamitta on
10cm Simojoen kalastusalueen vesistössä on sallittuna ravustusaikana 21/7 - 31/10 2017 .

22 § Kalastusjärjestelyt Merialue
Isorysä -pyynnit saa aloittaa
Simonkylän Maa ja Vesialueen Osakaskuntien merialueella 15/7 2017 ( erityisrauhoitusalue )
Rekale
-paikat myydään vain osakkaille . Pikkurysäpaikat myydään halukkaille huutokaupassa . Viehelupa merialueelle 3,00 € sisältää alv 24% koskee kahta tai useampaa viehettä .
Verkkomerkit
osakkaille 1,00 € kpl sisältää alv 24%. Verkkomerkit ei osakkaille 3,00 € kpl sisältää alv 24 %.

Huutokauppa maaliskuussa
Huutokaupassa suoritetut merialueen huudot ovat voimassa lokakuun loppuun. Pyydykset olisi merkittävä osoitetiedoilla kalastuskaudella 2017
V
erkon solmuväliin muutokset Siikaa pyydettäessä jos saaliin painosta vähintään puolet on siikaa , oltava 43 mm .
Uusi asia on myös verkkomäärän rajoitus. Verkkoja saa kerrallaan käyttää korkeintaan 8 kpl / pyyntikunta ( 240 m ).

23 § Kalastuspaikkojen huutokauppa 25/3 17 Simon Pirtillä klo 14,00 .

24 § Edustajien valinta :
Simojoen yhteislupa: Haaranen Teijo, Ruikkala Kalervo, puheenjohtaja Kuusela Tapani, Marttila Markku
Sim
ojoen kalastuasalue: Ruikkala Kalervo, Haaranen Teijo
Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto: Marttila Markku,
Filpus Pentti
Perämeren kalastusalue: Marttila Markku, Filpus Pentti

25 § Muut asiat: Ei ollut

26 § Kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja nähtävillä 1.4. 2017 — 21.4. 2017 välisen ajan Puheenjohtaja Tapani Kuuselalla Kirkkotie 9 95200 Simo, Puh : 0407052241

27 § Kokous päättyi klo 13.40 .
Simossa 25.3. 2017 Simonkylän Vesi-alueen Osakaskuntien kokouksen puolesta :

Puheenjohtaja Karjalainen Lauri Sihteeri Marttila Markku

Olemme tänään tarkastaneet
Simonkylän Vesi-Alueen Osakaskuntien vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen allekirjoituksella olleen kokouksen kulun mukainen
Mäkipörhölä Heikki Lammassaari Marko
Simonkylän Vesi-Alueen Osakaskuntien vuosikokouksen 25/3 2017 valitsemat pöytäkirjan tarkastajat
.