2

YHTEISEN MAA-ALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

1§ OSAKASKUNNAN NIMI
Simonkylän maa-alueen osakaskunta

2§ OSAKASKUNNAN KOTIPAIKKA
Simon kunta Simonkylä

3§ OSAKASKUNNALLE KUULUVA YHTEINEN ALUE
Osakaskunnan yhteinen alue on merkitty kiinteistörekisteriin tunnuksella
751:403:878:1

4§ PÄÄTÖSVALTA
Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous (lukuunottamatta niitä jäljempänä
mainittuja asioita, joissa päätösvalta on siirretty hoitokunnalle).

5§ HOITOKUNNAN KOKOONPANO JA TOIMIAIKA
Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu 3 jäsentä, sekä heille hekilökohtaiset varamiehet. Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Ensinroäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla. Hoitokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varamiabistaan on saapuvilla.
Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hoitokunnan päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-johtajan mielipide. Hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja käyttää hoitokunnan puolesta puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisen luona, jollei hoitokunta jossakin asiassa erikseen määrää toista asiamiestä.

6§ HOITOKUNNAN TEHTÄVÄT, PÄÄTÖSVALTAISUUS (JA PÄÄTÖSVALTA)
Sen lisäksi mitä yhteisaluelaissa sekä niiden nojalla muutoin on säädetty tai määrätty
tulee hoitokunnan:
1) johtaa osakaskunnan toimintaa;
2) valvoa osakaskunnan etua;
3) tehdä osakaskunnan kokoukselle osakaskunnan toimintaa koskevia ehdotuksia ja valmistella osakaskunnan kokouksessa esille tulevat asiat;
4) panna täytäntöön osakaskunnan kokouksen päätökset sekä huolehtia niiden tiedottamisesta;
5) huolehtia osakaskunnan taloudenpidosta ja omaisuudesta;
6) edustaa osakaskuntaa yhteisen siihen liittyvien samalla kiinteistötunnuksella olevien vesijättö- ja muiden yhteisten alueiden käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa yksityistä osakasta ja kolmatta henkilöä kohtaan;
7) pitää luetteloa osakaskunnan osakkaista ja heidän äänimääristä;
8) valvoa osakaskunnan sääntöjen ja päätösten noudattamista;
9) ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tultua valituiksi heidän nimensä ja postiosoitteensa työvoima- ja elinkeinokeskukselle, asianomaiselle maan- mittaustoimistolle sekä sen kalastusalueen hallitukselle, jonka alueella osakaskunta toimii; sekä päättää
10) käsitellä ja päättää suostumuksen antaminen laiturin, kaapeleiden (vesilaki l luvun 28 §) tai muiden sellaisten merkitykseltään vähäisten laitteiden sijoittamiseksi yhteiselle alueelle; suostumukset kilpailujen ja muiden järjestettyjen tilaisuuksien yms. toimintojen järjestämiseksi (maastoiiikennelaki 4 § 2 mom., vesiliikennelaki 21 § 4 mom.); suostumukset vähäisiin ruoppauksiin ja ruoppausmassojen sijoittamiseen sekä suostumukset tutkimuksiin osakaskunnan alueella.
11) Milloin asiassa, joka olisi osakaskunnan kokouksessa ratkaistava, on ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin, ennen kuin osakaskunnan kokous voidaan pitää, on hoitokunnan oikeus siitä päättää. Sellainen päätös on esitettävä osakaskunnan kokoukselle hyväksyttäväksi.puheen johtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän vararoiehistään on saapuvilla.

7§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja yksi hoitokunnan jäsen yhdessä.

8§ OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS JA SIINA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytymisen lisäksi ;
1) esitetään ja hyväksytään äänestyksessä käytettävä äänestysluettelo;
2) esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta;
3) esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta;
4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoito kunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille;
5) päätetään mahdollisen ylijäämän käytöstä, tai maksuista;
6) tehdään näiden sääntöjen l-6§:ssa tarkoitetut päätökset;
7 hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi;
8) määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot;
9)valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi 1 jäsen sekä henkilökohtainen varamies sekä päätetään kuka valituista hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle hoitokunnan ensimmäisen kokouksen;
10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
11) valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kokouksiin;
12) päätetään kalastuksesta ja metsästyksestä;
13) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista; sekä
14) käsitellään muut esille tulevat asiat.

9§ OSAKASKUNNAN KOKOUKSEN MENETTELYSTÄ
Osakaskunnan kokouksen avaa hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja tai muu hoitokunnan jäsen.
Kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema henkilö.
Puheenjohtaja huolehtii siitä, että kokouksen kulusta pidetään pöytäkirjaa.
Pöytäkirjassa on mainittava kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt päätökset sekä tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.
Puheenjohtajan tultua valituksi on kokouksessa laadittava luettelo, johon merkitään läsnä olevat osakkaat sekä heidän omistamansa kiinteistöt ja niiden osuuksien suuruudet (äänestysluettelo). Äänestysluettelo tulee hyväksytyksi, jos enemmistö läsnä olevista osakkaista sitä kannattaa.

10§ PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, ÄÄNESTYSMENETTELY JA EDUSTAMINEN
Osakkaalle osakaskunnan kokouksessa kuuluvasta äänioikeudesta, äänten laskemisen perusteista ja päätöksiä tehtäessä tapahtuvista äänestyksistä on voimassa mitä niistä on yhteisaluelaissa (758/89, muut. 686/00) säädetty.
Osakaskunnan kokouksessa osakasta voi edustaa hänen valtuuttamansa asiamies.

11§ OSAKKAILTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN JA SÄÄSTYNEEN TULON JAKAMISEN PERUSTEET
Yhteisen alueen käyttöä ja hoitoa taikka osakaskunnan muita tarpeellisia menoja varten osakkaat suorittavat maksun, jonka perusteena on kunkin osakkaan osuuden suuruus. Osakkaille jaettavan osakaskunnan säästyneen tulon jakamisen perusteena on kukin osakkaan osuuden suuruus.

12§ OSAKASKUNNAN HALLINNON JA VARAINHOIDON TARKASTUS
Osakaskunnan valitsemat tilintarkastajat tarkastavat osakaskunnan hallinnon ja varainhoidon. Tilintarkastajien on jätettävä hoitokunnalle kirjallinen kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään maaliskuun 15 päivänä. Tilintarkastuskertomus käsitellään osakaskunnan kokouksessa sääntöjen 8§:n mukaisesti.

13§ TILIKAUSI
Tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on vuosittain päätettävä joulukuun 31 päivänä. Tilit
ja vuoden aikana laaditut pöytäkirjanotteet on esitettävä tilintarkastajille viimeistään
seuraavan vuoden helmikuun loppua. Tilintarkastuskertomus käsitellään osakaskunnan
kokouksessa sääntöjen 8§:n mukaisesti.

14§ OSAKASKUNNAN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN JA MUIDEN TIEDONANTOJEN TOIMITTAMINEN OSAKKAILLE
Osakaskunnan päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Osakaskunnan kokouksen kutsuu k
oolle hoitokunta.
Osakaskunnan kokouksesta kuulutetaan paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoitetaan kirjekortilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite on osakaskunnan hoitokunnan tiodossa. Kuulutus on julkaistava ja kirjekortit on postitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa tulee olla mainittuna kokouksen aika, paikka ja siellä ratkaistavat asiat sekä missä ja milloin kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävänä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa seitsemännestä kokouspäivän jälkeisestä päivästä lukien siihen saakka kunnes kokouspäivästä on kulunut 21 päivää.
Kokouksessa ei saa ratkaista asioita, joista kokouskutsussa ei ole ilmoitettu.
Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite tehtävä kirjallisena hoitokunnalle helmikuun loppuun mennessä.

15§ MUUT MÄÄRÄYKSET
Yhteisen alueen hallinnossa ja käytössä on muutoin noudatettava yhteisaluelain 758/89, muut. 686/00) säännöksiä